Volajte 0413 211 103

Etický kódex realitného makléra

Motiv - zložka s knihami
 • Realitný maklér počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant Realitnej kancelárie STING. To znamená, že sa riadi stanovenými štandardami a predpismi záväznými pre jej pracovníkov, ktorým je aj tento Etický kódex realitného makléra.
 • Realitný maklér koná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, riadi sa dobrými mravmi a vystupuje podľa všeobecne uznávaných pravidiel slušného správania.
 • Realitný maklér koná vždy v záujme svojej spoločnosti a zároveň aj v prospech klienta. Ak by hrozilo poškodenie jednej strany na úkor druhej strany, maklér je povinný obchod neuzavrieť.
 • Realitný maklér zámerne neuvedie klienta do omylu, nezneužije jeho dôveru vo svoj prospech alebo inej osoby. Nezamlčí klientovi žiadnu skutočnosť, podstatnú pre úspešné uskutočnenie dohadovanej obchodnej transakcie.
 • Realitný maklér je povinný svojich klientov pravidelne a pravdivo informovať o stave a priebehu ich zákazky. Snahou makléra je zabezpečiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Až do uzavretia obchodného prípadu je klientovi k dispozícii profesionálnou radou a pomocou.
 • Realitný maklér dodržuje všetky dohody a termíny s klientom. V prípade nemožnosti ich realizácie je povinný sa klientovi včas ospravedlniť a zrušenie dohovoru odôvodniť.
 • Realitný maklér pracuje s osobnými a často aj citlivými údajmi svojich klientov. Preto je povinný konať najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Musí zachovať absolútnu diskrétnosť nielen voči priamym klientom, ale aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou, a to aj po ukončení obchodného prípadu.
 • Realitný maklér koná vždy na základe a v rozsahu poverenia, ktoré mu udelil klient, a v súlade s kompetenciami vyplývajúcimi z popisu pracovných činností, ktoré sú záväzné pre všetkých maklérov Realitnej kancelárie STING.
 • Realitný maklér ku všetkým svojim klientom pristupuje bez predsudkov, nerobí medzi nimi rozdiely motivované rasovo, nábožensky, politicky, názorovo, národnostne, sexuálnou orientáciou a podobne.
 • Realitný maklér sa nezúčastňuje nekalej súťaže na realitnom trhu. Neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani sa nevyjadruje k činnostiam konkurenčných spoločností s úmyslom ich poškodiť. Ak je o názor požiadaný, vyjadrí ho slušným a bezúhonným spôsobom.
 • Realitný maklér nesie významnú zodpovednosť za priebeh a výsledok obchodovania s realitami, preto neustále dbá o zvyšovanie svojich odborných znalostí a schopností.
 • Realitný maklér sa zasadzuje o šírenie dobrého mena spoločnosti, ktorú zastupuje, ale aj o zvýšenie prestíže profesie realitného makléra a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec.